Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy Crazy Panda

Pizza Yavorskyi sp. z o. o. 02-004 Warszawa, ul Tytusa Chałubińskiego 9/2 , NIP 701 071 82 57 zwanej w dalszej części także sprzedającym pod adresem www.pizzacrazypanda.pl.

Zasady ogólne

 • Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 • Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.
 • Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników.
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 • Rozpoczęcie świedczenia Usług przez Spółkę następuje z chwikąrozpoczęcia korzystania przez Konsumenta ze strony pizzacrazypanda.pl, a co za tym idzie akceptacja warunkóe niniejszych OWU.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośćświadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
 • Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych na Stronie pizzacrazypanda.pl i wtórne ich wykorzystanie.
 • Spólka zastrzega, iz wszystkie wiadomości i materiały, dostępne na stronie, są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego urżytku osobistego.

Składanie i realizacja zamówień

 • Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
 • Minimalne zamówienie wynosi 25
 • Zamówienia przyjmujemy do godziny 01:00 (Pon-Czw) , 02:30 (Pt-Sob), 23:00 (Nd)
 • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 • Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy dużym ruchu.

Ceny, promocje i płatności

 • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
 • Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
 • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online ( Przelewy24).
 • Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

Reklamacje

 • Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 • Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
 • Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać: przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację; dane do kontaktu: adres e-mail i numer telefonu. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 • R e k l a m a c j e n a l eży s kła d ać n a a d r e s p o c z t y elektronicznej: pizzacrazypanda@gmail.com wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”

Płatności internetowe obsługujemy za pośrednictwem Przelewy24

Zamknięte. Zapraszamy jutro.

Przepraszamy za utrudnienia